HP Insight Control: Management Fundamentals

در انتهای دوره قادر خواهید بود:

آپدیت های عناصر HP Insight Management 7.3 را لیست کنید

سیستم های مدیریتی را تشریح کنید و ابزاری که HP  برای تسهیل عملکردهای سیستم های مدیریتی فراهم میکند را لیست کنید.

مشخصه ها و عملکردهای  HP Version Control Repository Manager (VCRM) و HP Version Control Agent (VCA) را توضیح دهید

 چگونگی نصب و آپگرید HP Insight Control 7.3 را توضیح دهید

Insight Management را با استفاده از HP Systems Insight Manager (HP SIM) پیکربندی کنید

توضیح دهید که task ها چگونه برای مدیریت سیستم remote استفاده می شوند

توضیح دهید که ابزارها چگونه ساخته و راه اندازی می شوند

فرایند و دسترسی به گزارش های مدیریتی را توضیح دهید

عناصر مدیریت storage در HP SIM را تشخیص دهید

Task های مدیریت پایگاه داده های HP SIM را لیست کنید

عناصر را توضیح دهید و از MIB  برای Import  و Compile ابزار در HP SIM استفاده کنید

مقاصد WBEM  را توضیح دهید

عملکرد ابزار آنالیز HP را توضیح دهید

پایه های حل مساله در مدیریت را توضیح دهید