کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CCRST001023 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۲۰ ساعت حامد بنی فاطمی پنجشنبه جمعه ۱۳:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CAEAO001155 ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۶۰ ساعت کاوه اصلاحی شنبه دوشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CAEAO001159 ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۶۰ ساعت حامد بنی فاطمی دوشنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CAEAO001144 ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ ۶۰ ساعت فرزاد کافی پنجشنبه جمعه ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده CPSW0000825 ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۵۰ ساعت حامد بنی فاطمی شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CNASE000364 ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۶۰ ساعت فریبرز فلاح زاده شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CNASE001109 ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۶۰ ساعت فریبرز فلاح زاده جمعه ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
فشرده CNASE000704 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۶۰ ساعت فریبرز فلاح زاده شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی COQOS001029 ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۵۰ ساعت آرش دلجو پنجشنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰ ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CCNAP001139 ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۱۷۰ ساعت فریبرز فلاح زاده پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CPSC0001125 ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۶۰ ساعت نامشخص شنبه دوشنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CPSC0000881 ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۶۰ ساعت امیرحسین کیاه پنجشنبه جمعه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی NANET001190 ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۸۰ ساعت فریبرز فلاح زاده پنجشنبه جمعه ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده CPRT0000821 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۵۰ ساعت حامد بنی فاطمی شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی BGP00001054 ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۵۰ ساعت آرش دلجو دوشنبه پنجشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CMPLS001055 ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ ۵۰ ساعت آرش دلجو جمعه ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰ ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی TNETP001086 ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۳۰ ساعت فرزاد کافی شنبه دوشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی TBICS001168 ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۳۲ ساعت یاور محمدی دوشنبه چهارشنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی BICSI000830 ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۳۲ ساعت یاور محمدی یکشنبه سه‌شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده CDCPD000618 ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۶ ساعت یاور محمدی پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی VNXMN001002 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۳۲ ساعت علی حامدی یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی ISMEM000998 ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۴۰ ساعت امیرحسین کیاه دوشنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده HPSAN001170 ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۴۰ ساعت مرتضی فرگام جمشیدی پنجشنبه جمعه ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی 3PAR2001081 ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۱۶ ساعت مرتضی فرگام جمشیدی پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده PARST001080 ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۲۴ ساعت مرتضی فرگام جمشیدی چهارشنبه پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده ISO27000880 ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۶ ساعت نامشخص پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده ITILF001092 ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۲۴ ساعت مهدی مصنف چهارشنبه پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی JRSRX001166 ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ ۸۸ ساعت یونس نظریان پنجشنبه جمعه ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی LPIC2001106 ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۶۰ ساعت امین شاطری جمعه ۰۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی LPIC1001104 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۶۰ ساعت امین شاطری شنبه دوشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی LPIC1001105 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۶۰ ساعت ناصر کارگر یکشنبه سه‌شنبه ۱۳:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی LPIC1001162 ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۶۰ ساعت پیمان هوشمندی راد یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره

در صورتی که تایم برگزاری کلاس های حضوری برای شما مناسب نیست می توانید در دوره های مجازیLPIC-1  ما شرکت کنید

مزایای ثبت نام در دوره های مجازی :

یادگیری در زمان آزاد و دلخواه دانشجو

دسترسی دائم حتی پس از پایان دوره به محتوای ضبط شده

قیمت پایین تر به نسبت دوره حضوری

اعطای مدرک مورد تایید وزارت علوم پس از پایان دوره

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دوره ها می توانید به سایت آموزش مجازی ما  www.GoToClass.irمراجعه فرمایید

کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی MCSEM001163 ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۲۴۰ ساعت مهدی مصنف شنبه دوشنبه چهارشنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی MCSEM001165 ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۲۴۰ ساعت مهدی مصنف شنبه دوشنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی MCSEM001164 ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۲۴۰ ساعت مهدی مصنف شنبه دوشنبه چهارشنبه ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی SCOMM000109 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۴۰ ساعت نامشخص یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی EXCHG000785 ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۵۰ ساعت نامشخص یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
فشرده EXCHG000845 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۵۰ ساعت نامشخص شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CIWPA001130 ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ ۱۲۰ ساعت محمد تقی زاد بدریان پنجشنبه ۱۳:۰۰ الی ۱۸:۰۰ ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CIWPA001131 ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۲۰ ساعت محمد تقی زاد بدریان شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی PYTHN001103 ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۴۰ ساعت پیمان هوشمندی راد پنجشنبه جمعه ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CEHEC001140 ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۴۰ ساعت فریبرز فلاح زاده شنبه یکشنبه ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
فشرده CEHEC000827 ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۴۰ ساعت فریبرز فلاح زاده شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CEHEC000992 ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۴۰ ساعت فریبرز فلاح زاده شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی ECVPE000474 ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۸۰ ساعت فریبرز فلاح زاده یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده ECSAS000870 ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۴۰ ساعت فریبرز فلاح زاده شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی VCAP6001169 ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۴۰ ساعت سامان خلیلیان شنبه دوشنبه ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی VCAP6001180 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۴۰ ساعت شهروز اسماعیل پور شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی VCP60001175 ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۵۰ ساعت مهرداد توکلی جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی VCP60001108 ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۵۰ ساعت مهرداد توکلی شنبه ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی ICMOS001171 ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۶۰ ساعت علی حامدی یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده ELAST000798 ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۳۲ ساعت نامشخص شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CCNAV000491 ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۶۰ ساعت فریبرز فلاح زاده دوشنبه چهارشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CNAPV001137 ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۷۰ ساعت فریبرز فلاح زاده پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CNAPV001138 ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۷۰ ساعت فریبرز فلاح زاده پنجشنبه جمعه ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CCIEV000538 ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۸۰ ساعت فریبرز فلاح زاده شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره