کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CCNAP001139 ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ ۱۷۰ ساعت فریبرز فلاح زاده پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده CNASE000704 ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۶۰ ساعت فریبرز فلاح زاده شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CNASE001201 ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۶۰ ساعت فریبرز فلاح زاده شنبه دوشنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CAEAO001232 ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۶۰ ساعت آرش دلجو یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
فشرده CAEAO001218 ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۶۰ ساعت آرش دلجو شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CAEAO001193 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۶۰ ساعت آرش دلجو یکشنبه سه‌شنبه ۱۳:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CAEAO001227 ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۶۰ ساعت حامد بنی فاطمی شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CAEAO001236 ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ ۶۰ ساعت آرش دلجو جمعه ۱۳:۳۰ الی ۱۸:۳۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CAEAO001228 ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ ۶۰ ساعت حامد بنی فاطمی پنجشنبه جمعه ۱۴:۰۰ الی ۲۰:۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CCRST001219 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۱۲۰ ساعت آرش دلجو یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CCRST001229 ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۲۰ ساعت حامد بنی فاطمی یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CCRST001233 ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۱۲۰ ساعت آرش دلجو پنجشنبه جمعه ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CPRT0001238 ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۵۰ ساعت کاوه اصلاحی شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
فشرده CPRT0000821 ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۵۰ ساعت آرش دلجو شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی QOSCO001194 ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۸۰ ساعت آرش دلجو و فریبرز فلاح زاده شنبه چهارشنبه ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی MULTI001199 ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۴۰ ساعت آرش دلجو یکشنبه دوشنبه ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی IPV60001200 ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۵۰ ساعت آرش دلجو سه‌شنبه ۱۳:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CMPLS001055 ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۵۰ ساعت آرش دلجو دوشنبه پنجشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی COQOS001234 ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۵۰ ساعت آرش دلجو پنجشنبه جمعه ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CERS0001237 ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۱۸۰ ساعت آرش دلجو پنجشنبه جمعه ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۴۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده CPSW0000825 ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۵۰ ساعت آرش دلجو شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی NANET001239 ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ۸۰ ساعت فریبرز فلاح زاده پنجشنبه ۱۴:۰۰ الی ۲۰:۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی BGP00001235 ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ ۵۰ ساعت آرش دلجو جمعه ۱۳:۳۰ الی ۱۸:۳۰ ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی TNETP001230 ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۳۰ ساعت فرزاد کافی دوشنبه ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی TBICS001168 ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ ۳۲ ساعت یاور محمدی دوشنبه چهارشنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی BICSI000830 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۳۲ ساعت یاور محمدی یکشنبه سه‌شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده CDCPD000618 ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ ۱۶ ساعت یاور محمدی پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی VNXMN001002 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۳۲ ساعت علی حامدی یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی ISMV3001202 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۴۰ ساعت مرتضی فرگام جمشیدی شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی HPSAN001170 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۴۰ ساعت مرتضی فرگام جمشیدی یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی HPSRV001226 ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۲۴ ساعت مرتضی فرگام جمشیدی دوشنبه ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده PARST001080 ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۲۴ ساعت مرتضی فرگام جمشیدی چهارشنبه پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی 3PAR2001081 ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ۱۶ ساعت مرتضی فرگام جمشیدی پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده ITILF001092 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۲۴ ساعت مهدی مصنف چهارشنبه پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی ITILF001203 ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۲۴ ساعت مهدی مصنف چهارشنبه پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی JRSRX001166 ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ ۸۸ ساعت یونس نظریان پنجشنبه جمعه ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی JRSRX001204 ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۸۸ ساعت یونس نظریان پنجشنبه جمعه ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی LPIC1001104 ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۶۰ ساعت امین شاطری شنبه دوشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی LPIC1001105 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۶۰ ساعت ناصر کارگر یکشنبه سه‌شنبه ۱۳:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی LPIC1001162 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۶۰ ساعت پیمان هوشمندی راد یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره

در صورتی که تایم برگزاری کلاس های حضوری برای شما مناسب نیست می توانید در دوره های مجازیLPIC-1  ما شرکت کنید

مزایای ثبت نام در دوره های مجازی :

یادگیری در زمان آزاد و دلخواه دانشجو

دسترسی دائم حتی پس از پایان دوره به محتوای ضبط شده

قیمت پایین تر به نسبت دوره حضوری

اعطای مدرک مورد تایید وزارت علوم پس از پایان دوره

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دوره ها می توانید به سایت آموزش مجازی ما  www.GoToClass.irمراجعه فرمایید

کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی LPIC2001106 ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ ۶۰ ساعت امین شاطری جمعه ۰۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی LPIC2001197 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۶۰ ساعت پیمان هوشمندی راد یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی MCSEM001163 ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۲۴۰ ساعت مهدی مصنف شنبه دوشنبه چهارشنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی MCSEM001165 ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ ۲۴۰ ساعت مهدی مصنف شنبه دوشنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی EXCHG000785 ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ ۵۰ ساعت محمد حسن نامجو یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
فشرده EXCHG000845 ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۵۰ ساعت نامشخص شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی EXCHA001205 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۴۰ ساعت محمد حسن نامجو شنبه دوشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی MCSE1001206 ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ ۲۴۰ ساعت نامشخص پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CSCUE001208 ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ ۱۶ ساعت فریبرز فلاح زاده پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده ECSAS000870 ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۴۰ ساعت فریبرز فلاح زاده شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی ECVPE000474 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۸۰ ساعت فریبرز فلاح زاده یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده CEHEC000827 ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۴۰ ساعت فریبرز فلاح زاده شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CEHEC001207 ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۴۰ ساعت فریبرز فلاح زاده شنبه دوشنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی ICMOS001171 ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۶۰ ساعت علی حامدی یکشنبه سه‌شنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی VCAP6001169 ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۴۰ ساعت سامان خلیلیان شنبه دوشنبه ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی VCP60001175 ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ ۵۰ ساعت مهرداد توکلی جمعه ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی VCP60001231 ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۵۰ ساعت مهرداد توکلی شنبه چهارشنبه ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CCIEV000538 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۸۰ ساعت فریبرز فلاح زاده شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
فشرده ELAST000798 ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۳۲ ساعت نامشخص شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CCNAV000491 ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۶۰ ساعت فریبرز فلاح زاده دوشنبه چهارشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
کد دوره تاریخ شروع طول دوره استاد روزهای هفته ساعت شروع و پایان شهریه
عادی CNAPV001137 ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۷۰ ساعت فریبرز فلاح زاده پنجشنبه جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره
عادی CNAPV001138 ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ ۱۷۰ ساعت فریبرز فلاح زاده پنجشنبه جمعه ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات دوره