نحوه و شرایط صدور مدرک پایان دوره

پس از پایان دوره در صورتیکه دوره تسویه شده باشد مدرک به صورت الکترونیکی صادر می گردد و در صورتیکه دانشجو نیاز به مدرک چاپی داشته باشد می تواند درخواست خود را به cert@arjang.ac.ir ارسال کند.

مدرک چاپی حداکثر 20 روز پس از درخواست دانشجو صادر می گردد و دانشجو می تواند با مراجعه به آموزشگاه مدرک را دریافت نماید.