تقویم دوره ها

دوره HP (اچ پی) | Proliant ml/dl/sl Server
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
HPSRV001387 مرتضی فرگام جمشیدی 24 ساعت 9،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1396/09/06 از ساعت 17 تا 21 اطلاعات دوره ثبت نام
HPSRV001333 امیرحسین کیاه 24 ساعت 9،000،000 ریال چهارشنبه پنج شنبه جمعه چهارشنبه 1396/07/05 از ساعت 8 تا 16 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ l
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
PARST001372 امیرحسین کیاه 24 ساعت 11،900،000 ریال چهارشنبه پنج شنبه جمعه چهارشنبه 1396/08/10 از ساعت 9 تا 17 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ II
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
3PAR2001364 امیرحسین کیاه 16 ساعت 11،900،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/07/13 از ساعت 8 تا 16 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | HPE Accelerated SAN Essentials
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
HPSAN001334 مرتضی فرگام جمشیدی 40 ساعت 10،500،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1396/07/10 از ساعت 17 تا 21 اطلاعات دوره ثبت نام