تقویم دوره ها

دوره CCNP Security Pack
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CPSC0001354 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 24،000،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه دوشنبه 1396/08/01 از ساعت 18 تا 21 اطلاعات دوره ثبت نام
CCNA & Network Plus - NANET001322
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
NANET001371 محمد حسن نامجو 80 ساعت 11،000،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه شنبه 1396/07/29 از ساعت 17 تا 21 اطلاعات دوره ثبت نام
NANET001405 حامد بنی فاطمی 80 ساعت 10،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/10/21 از ساعت 9 تا 14 اطلاعات دوره ثبت نام
NANET001404 حامد بنی فاطمی 80 ساعت 10،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1396/11/02 از ساعت 8 تا 17 اطلاعات دوره ثبت نام
NANET001403 حامد بنی فاطمی 80 ساعت 10،000،000 ریال شنبه چهارشنبه شنبه 1396/07/15 از ساعت 8 تا 14 اطلاعات دوره ثبت نام
NANET001389 فریبرز فلاح زاده 80 ساعت 10،000،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه شنبه 1396/07/15 از ساعت 15 تا 18 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCIE R&S سیسکو | Cisco CCIE R&S
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CERS0001359 آرش دلجو 100 ساعت 27،500،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1396/07/10 از ساعت 17 تا 21 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP | دوره آموزشی CCNP PACK
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CCRST001344 حامد بنی فاطمی 120 ساعت 24،000،000 ریال یکشنبه سه شنبه سه شنبه 1396/08/09 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
CCRST001374 آرش دلجو 120 ساعت 24،000،000 ریال شنبه چهارشنبه شنبه 1396/08/13 از ساعت 17 تا 21 اطلاعات دوره ثبت نام
CCRST001360 آرش دلجو 120 ساعت 24،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1396/07/06 از ساعت 13:30 تا 17:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع CCNA & CCNP Collaboration
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CNAPV001275 فریبرز فلاح زاده 170 ساعت 30،000،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/07/02 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره QOS سیسکو | Implementing Cisco Quality of Service v2.5
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
COQOS001271 حامد بنی فاطمی 50 ساعت 13،500،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/09/02 از ساعت 14 تا 18 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره MPLS سیسکو | Implementing Cisco MPLS v3.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CMPLS001323 آرش دلجو 50 ساعت 13،500،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1396/07/06 از ساعت 16:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره BGP سیسکو | Configuring BGP on Cisco Routers v4.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
BGP00001321 آرش دلجو 50 ساعت 13،500،000 ریال شنبه دوشنبه دوشنبه 1396/07/10 از ساعت 13:30 تا 17:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP SWITCH
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CPSW0001376 آرش دلجو 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه شنبه 1396/09/04 از ساعت 8 تا 16 اطلاعات دوره ثبت نام
CPSW0001335 آرش دلجو 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه 1396/07/15 از ساعت 8 تا 16 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP ROUTE سیسکو | Implementing Cisco IP Routing v2.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CPRT0001377 آرش دلجو 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه شنبه 1396/09/18 از ساعت 8 تا 16 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش CCNA سیسکو - CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CAEAO001375 آرش دلجو 60 ساعت 10،000،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه شنبه 1396/08/27 از ساعت 8 تا 16 اطلاعات دوره ثبت نام
CAEAO001341 فرزاد کافی 60 ساعت 10،000،000 ریال شنبه چهارشنبه چهارشنبه 1396/07/12 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
CAEAO001316 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 10،000،000 ریال شنبه چهارشنبه چهارشنبه 1396/07/19 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IINS سیسکو | Implementing Cisco IOS Network Security 3.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CNASE001402 کاوه اصلاحی 60 ساعت 10،900،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه شنبه 1396/08/13 از ساعت 17 تا 20 اطلاعات دوره ثبت نام
CNASE001407 علیرضا ناصح خرم 60 ساعت 10،900،000 ریال دوشنبه چهارشنبه دوشنبه 1396/07/17 از ساعت 17:30 تا 20:30 اطلاعات دوره ثبت نام