تقویم دوره ها

دوره security+ | آموزش security+| دوره CompTIA Security+
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
SECPA001300 روزبه نوروزی 30 ساعت 5،000،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/05/15 18:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره ECVP ای سی کانسیل | EC-Council Certified VoIP Professional
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
ECVPE000474 فریبرز فلاح زاده 80 ساعت 26،000،000 ریال یکشنبه سه شنبه سه شنبه 1396/05/10 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره ECSA ای سی کانسیل | EC-Council Certified Security Analyst
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
ECSAS000870 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 12،000،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه 1396/05/07 08:30:00 الی 16:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CEH ای سی کانسیل | EC-Council Certified Ethical Hacker
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CEHEC001254 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 10،000،000 ریال دوشنبه سه شنبه دوشنبه 1396/05/09 08:30:00 الی 13:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CEHEC001245 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 10،000،000 ریال سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه سه شنبه 1396/05/31 08:00:00 الی 18:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CEHEC001207 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 10،000،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه شنبه 1396/05/21 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CEHEC000827 فریبرز فلاح زاده 40 ساعت 10،000،000 ریال سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه سه شنبه 1396/05/17 08:00:00 الی 18:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CSCU ای سی کانسیل | EC-Council Certified Secure Computer User
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CSCUE001208 فریبرز فلاح زاده 16 ساعت 4،900،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/05/19 09:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | VNX Block Storage Management
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
VNXMN001281 علی حامدی 32 ساعت 26،900،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1396/06/01 16:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره EMC (ای ام سی) | Information Storage and Management v3
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
ISMV3001288 مرتضی فرگام جمشیدی 40 ساعت 11،900،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1396/05/23 16:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره TIA & BICSI002
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
TBICS001168 یاور محمدی 32 ساعت 11،000،000 ریال دوشنبه چهارشنبه چهارشنبه 1396/05/18 15:00:00 الی 19:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
BICSI000830 یاور محمدی 32 ساعت 11،000،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/05/08 09:00:00 الی 13:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CDCP دیتا سنتر | Certified Data Centre Professional
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CDCPD000618 یاور محمدی 16 ساعت 9،500،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/05/12 09:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره MCSE مایکروسافت | Microsoft Certified Solution Expert 2016
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
MCSEM001163 هادی شجاعی 240 ساعت 30،000،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه شنبه 1396/07/22 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Exchange Server مایکروسافت | Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
EXCHG000845 نامشخص 50 ساعت 10،500،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه شنبه 1396/05/07 09:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
EXCHG000785 محمد حسن نامجو 50 ساعت 10،500،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/05/15 18:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCIE R&S سیسکو | Cisco CCIE R&S
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CERS0001237 آرش دلجو 180 ساعت 44،900،000 ریال پنج شنبه جمعه جمعه 1396/05/27 08:00:00 الی 13:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع CCNP R&S&T سیسکو | CCNP Pack
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CCRST001301 آرش دلجو 120 ساعت 24،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/05/12 08:00:00 الی 13:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CCRST001311 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 24،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/05/19 14:00:00 الی 19:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره QOS سیسکو | Implementing Cisco Quality of Service v2.5
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
COQOS001271 حامد بنی فاطمی 50 ساعت 13،500،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/06/30 14:00:00 الی 19:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
COQOS001234 آرش دلجو 50 ساعت 13،500،000 ریال دوشنبه پنج شنبه دوشنبه 1396/05/02 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IP6FD سیسکو | IPv6 Fundamentals, Design, and Deployment v3.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
IPV60001200 آرش دلجو 50 ساعت 13،500،000 ریال سه شنبه سه شنبه 1396/05/17 13:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره CCNP ROUTE سیسکو | Implementing Cisco IP Routing v2.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CPRT0001299 آرش دلجو 50 ساعت 10،900،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه 1396/05/14 08:00:00 الی 16:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش CCNA v3.0 سیسکو | CCNA Routing and Switching
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CAEAO001295 آرش دلجو 60 ساعت 10،000،000 ریال شنبه چهارشنبه شنبه 1396/05/14 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CAEAO001228 حامد بنی فاطمی 60 ساعت 10،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/05/19 14:00:00 الی 20:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره IINS سیسکو | Implementing Cisco IOS Network Security 3.0
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CNASE000704 فریبرز فلاح زاده 60 ساعت 10،900،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه 1396/05/14 08:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CNASE001201 فریبرز فلاح زاده 60 ساعت 10،900،000 ریال شنبه دوشنبه چهارشنبه چهارشنبه 1396/05/25 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع جونیپر | Juniper
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
JRSRX001296 یونس نظریان 88 ساعت 28،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/08/25 14:00:00 الی 18:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره ECE الستیکس | Elastix CERTIFIED ENGINEER
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
ELAST000798 نامشخص 32 ساعت 13،500،000 ریال شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه شنبه 1396/05/07 08:30:00 الی 16:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع CCNA & CCNP Collaboration
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CNAPV001275 فریبرز فلاح زاده 170 ساعت 30،000،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/06/05 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
CNAPV001138 فریبرز فلاح زاده 170 ساعت 30،000،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/05/12 14:00:00 الی 19:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع CCNA Collaboration
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
CCNAV000491 فریبرز فلاح زاده 60 ساعت 10،000،000 ریال دوشنبه چهارشنبه دوشنبه 1396/05/09 09:00:00 الی 14:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره جامع VMware vSphere V 6.5
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
VMP65001253 علی حامدی 70 ساعت 18،900،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/05/08 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Install, Configure, Manage
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
VCP65001250 مهرداد توکلی 50 ساعت 13،900،000 ریال شنبه شنبه 1396/05/07 16:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره vSphere 6.5 وی ام ویر | VMware vSphere: Optimize and Scale
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
VAP65001251 مهرداد توکلی 40 ساعت 13،900،000 ریال چهارشنبه چهارشنبه 1396/05/18 16:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
TNETP001241 فرزاد کافی 30 ساعت 3،000،000 ریال شنبه چهارشنبه شنبه 1396/05/07 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
LPIC2001298 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 12،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1396/06/16 14:00:00 الی 20:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره آموزش لینوکس Linux | دوره LPIC 1 لینوکس
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
LPIC1001260 پیمان هوشمندی راد 60 ساعت 10،900،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1396/05/26 09:00:00 الی 14:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
LPIC1001104 امین شاطری 60 ساعت 10،900،000 ریال دوشنبه چهارشنبه دوشنبه 1396/05/16 17:30:00 الی 20:30:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره MTCNA میکروتیک | MikroTik Certified Network Associate
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
MTCNA001282 فرید ثانی 20 ساعت 6،900،000 ریال چهارشنبه پنج شنبه جمعه چهارشنبه 1396/06/01 09:00:00 الی 16:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره ITIL Foundation
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
ITILF001272 وحید امینی 24 ساعت 8،900،000 ریال چهارشنبه پنج شنبه جمعه چهارشنبه 1396/05/11 09:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ l
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
PARST001080 نامشخص 24 ساعت 11،900،000 ریال چهارشنبه پنج شنبه جمعه چهارشنبه 1396/05/18 09:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Managing HPE 3PAR StoreServ II
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
3PAR2001081 نامشخص 16 ساعت 9،900،000 ریال پنج شنبه جمعه پنجشنبه 1396/05/26 09:00:00 الی 17:00:00 اطلاعات دوره ثبت نام