تقویم دوره ها برای کد TBICS

دوره TIA & BICSI002
کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
BICSI000830 یاور محمدی 32 ساعت 11،000،000 ریال یکشنبه سه شنبه يكشنبه 1396/07/09 از ساعت 9 تا 13 ثبت نام